Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

Tilbud:
Tilbud fra sælger er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner inkl. moms. Der tages forbehold for evt. skrivefejl i tilbuddet.

Annullering og ændringer:
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger.
Efter udløbet af den af sælger i tilbuddet anførte rettefrist, kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.
Såfremt sælger accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, dog minimum 15 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

Leveringssted:
Uden anden aftale sker levering ab lager. Hvis sælger skal levere faktureres efter regning for vente- eller forøget aflæsningstid som følge af købers forhold.

Leveringstidspunkt – force majeure mv.:
Evt. aftalt leveringsdato er fra sælgers side omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v. Forsinkelse som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering.
Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

Fordringshaver mora:
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til en evt. aftalt leveringsdato, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet.
Køber er ved sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger den af sælger evt. opkrævede lagerleje, medmindre køber godtgør, at denne er for høj.

Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse. Montagen påbegyndes først når der er betalt for materialerne (Leveringsraten).

Betaling m.v.:
Betalingsbetingelser er netto kontant 50 % ved ordreafgivelse og 50 % senest 8 dage før levering, ved fremsendelse af faktura, herefter frigives ordren til levering. Ved betaling efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til sælger.

Reklamation:
Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal han straks og senest 8 dage efter varens modtagelse, reklamere skriftligt. Såfremt der reklameres senere, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse.

Mangler:
Ved mangelfuld levering har sælger ret til fragtfrit at omlevere erstatningsdele uden beregning. Omkostninger forbundet med afmontering af mangelfulde dele er sælger uvedkommende.

Transportskade:
Ingen returnering godkendes, uden at det er aftalt med sælger. Undersøg straks ved modtagelsen af varerne, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Ved transportskade skal De omgående henvende Dem til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten (post-bane-fragtmand). Det er altid modtageren, der skal reklamere!

Erstatning – forsinkelse eller mangler:
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Erstatningskrav overfor sælger som følge af købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

Erstatning – produktansvar:
Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at indtrufne skader kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed i forbindelse med varens fremstilling.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af fejl ved den af sælger leverede vare. Sælgers ansvar kan aldrig overstige kr. 3.000.000,00 for tingskade og 7.000.000,00 for personskade.
I det omfang sælger overfor tredjemand pålægges produkt-ansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i nærværende bestemmelser.

Måltagning, montage mv.:
Sælger påtager sig ingen risiko for, at bestilte varer passer til købers anvendelse, medmindre sælger har påtaget sig at forestå opmåling.
Det er købers ansvar at sikre, at der er foretaget korrekt opmåling til brug for sælger og dennes leverandører.
Sælger angiver altid mål som bredde x højde og anførte mål er udvendige karmmål, medmindre andet anføres.
Sælger leverer alene de af køber bestilte varer og påtager sig intet ansvar for montagearbejde.

Værneting og lovvalg:
Tvister mellem sælger og køber afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted eller ved det værneting, som sælger bestemmer. Dansk ret finder anvendelse.