Udestueskolen – Byggetilladelse

5 – Ansøg om byggetilladelse

Klar til at ansøge om byggetilladelse

– Kontakt Planlægningsudvalget

Når tegninger er udført, er det tid til at indgive en ansøgning til det kommunale bygningsvæsen. Ansøgning om byggetilladelser kan findes på www.borger.dk.
De samme skemaer er normalt også tilgængelig for download på kommunens hjemmeside. Vejledning til ansøgningen findes samme steder.

Mangler du nogle oplysninger om din ejendom, grundens størrelse, andre bygninger på grunden eller lignende så findes de på www.ois.dk – din genvej til ejendomsdata.

Forhåndsgodkendelse

Du kan også søge om en forhåndsgodkendelse fra planlægningsudvalget. Får du en forhåndsgodkendelse kan du roligt fortsætte med planlægningen, mens byggetilladelsen håndteres af kommunen.

Småbygninger på højst 10m²

Disse kan opføres uden kommunens godkendelse, men dette forudsætter at du bygger som lovgivningen anviser og betingelserne i Bygningsreglementet er opfyldt.

Hvis du ikke kan overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet eller udhuset senere bliver udvidet til over 10m², skal du søge godkendelse i form af en anmeldelse.

Gældende bestemmelser

Undersøg, om der på din ejendom er tinglyst lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinie mod vej, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg.

Bestemmelser i lokalplaner, byplan­vedtægter eller deklarationer går forud for bestemmelserne i Bygningsreglement 2010.

Areal

I de fleste parcelhusområder må etagearealet højst være 25 eller 30 % af grun­dens areal. Ved enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35 m2 af carporte, garager og udhuse ikke med til beregningen af etagearealet.
Ved kæde­huse og rækkehuse regnes de første 20 m2 ikke med. Terrasseoverdækninger medregnes i etagearealet.

Højde og længde iht. BR 10

Enfamiliehuse/ beboelsesrum må ikke være nærmere naboskel og vejskel end 2,5 m. Afstanden til udhæng kan ned­sættes til 2 m. Disse afstande gælder også udestuer.

Enfamiliehuse skal opføres bag eventu­elle byggelinjer mod vej.

I parcelhusområder må bygninger normalt ikke være højere end 8,5 m over grundens naturlige terræn.

Mod naboskel og sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

Bygningsreglement 2010 (BR 10)

Der er flere krav og muligheder end her er beskrevet, og det er derfor en god idé at læse hele bygningsreglementet.

Du kan finde BR 10 på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, www.bygst.dk .

Note 1

– uden en byggetilladelse, bygger du din udestue som en ulovlig bygning. Du kan få en bøde, og endda risikere at blive tvunget til at rive udestuen ned igen.

Note 2

– Rådfør dig med din egen kommune, der kan være specielle vedtægter der er gældende der.

Hurtig checkliste:

– Former for byggeri
– Kontakt teknisk forvaltning i min kommune
– Søg om byggetilladelse
– Muligvis kan du søge om en forhåndsgodkendelse
– Tal med naboerne